เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ชาวเล : อดีต ปัจจุบัน อนาคต?”

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 501/29
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษณศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ชาวเล : อดีต ปัจจุบัน อนาคต?” เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.30 น.
วิทยากร: อ.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อ.นฤมล อรุโณทัย และ อ.จักรภพ เอี่ยมดะนุช