“จุดประกายยุวมัคคุเทศก์มอแกน” ครั้งที่ 1

สรุปกิจกรรม “จุดประกายยุวมัคคุเทศก์มอแกน”
ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หมู่บ้านมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

โครงการนำร่องอันดามัน  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553. กิจกรรม “จุดประกายยุวมัคคุเทศก์มอแกน” ครั้งที่ 1. ณ หมู่บ้านมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา.  รายงานกิจกรรม. 7-9 กุมภาพันธ์ 2553. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร