วารสารวิจัยสังคม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2/2554 : ชาวเลอูรักลาโว้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : ความเสี่ยงและการปรับตัว

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : กลยุทธการดํารงชีพของชาวมอแกน

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : การเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนและชุมชนอูรักลาโว้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : จากปฏิสัมพันธ์สู่การเข้าถึง: ความสัมพันธ์ระหว่างมลาบรีกับป่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1/2558 : ทับ…เพิงพักพิงในพงไพรของชาวมันนิ