งานช่วงหลังสึนามิ

              โครงการนำร่องอันดามันช่วงขยายงานอยู่ระหว่างปี พ.ศ.2548-2553 (EXPANSION PERIOD 2005-2010) จะเน้นการฟื้นฟูและช่วยเหลือชุมชนหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ มีอยู่ 3 โครงการได้แก่ การติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง, โครงการฟื้นฟูชุมชนพื้นเมืองหลังภัยพิบัติสึนามิ (REHABILITATION OF TRADITIONAL COMMUNITIES IN TSUNAMI AFFECTED AREAS สนับสนุนโดย UNDP) และ โครงการทบทวนสถานการณ์ความช่วยเหลือหลังสึนามิ ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 25 เรื่อง ดังนี้