งานชุดต้อยติ่ง

ในปัจจุบันกระแสการพัฒนามักจะเป็นไปเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ซึ่งการพัฒนาในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ มักจะเอื้อ ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่เข้าถึงโอกาสและทรัพยากรได้มากกว่าแล้วทิ้งให้คนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นลำดับท้ายๆ กลุ่มชนพื้นเมือง อย่างเช่นชาวเลเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนที่ถูกทำให้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสจากการพัฒนา และยังถูกผลักให้ละทิ้งวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพชน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชี้ชวนให้ตั้งคำถามว่า เราจะเลือกสรรการพัฒนารูปแบบใดที่จะเอื้อให้การพัฒนาดำรงอยู่ร่วมกันได้กับวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวเล งานชุดต้อยติ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูของสังคมและวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่

  • ต้อยติ่ง 1 อูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน
  • ต้อยติ่ง 2 แนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์และชุมชน
  • ต้อยติ่ง 3 แนวคิดเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
  • ต้อยติ่ง 4 วัฒนธรรมกับการพัฒนา:ข้อสังเกตจากกรณีชาวเล
  • ต้อยติ่ง 5 “ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน?
  • ต้อยติ่ง 6 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาฆัด 
  • ต้อยติ่ง 7 เกษตรนิเวศ อธิปไตยทางอาหาร และปฏิญญาสิทธิเกษตรกร ในการต่อสู้ของขบวนการลาเวียคัมเปซินา