กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรม

กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีจุดมุ่งหมายศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การปรับตัวและการเปลี่ยนผ่านของผู้คน/ชุมชนสู่สังคมสมัยใหม่ ความเป็นชาติพันธุ์ในสังคมร่วมสมัย และทางเลือกการพัฒนาในบริบทของวัฒนธรรม ภายใต้กลุ่มวิจัยนี้ มี “หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Research Group on Cultural Dynamics and Ethnicity
The Research Group on Cultural Dynamics and Ethnicity aims to study socio-cultural change, social and community adaptation and transformation into modern and post-modern society, ethnicity and ethnic change in contemporary societies, and cultural dimensions in alternative development.

In the present society that becomes more complex and faces more rapid changes, it is necessary to seek knowledge to understand these changes especially from the perspectives of marginalized people who are affected by growth-oriented development. There is a research unit within this group called “Research Unit on Indigenous Peoples and Development Alternatives” that receives the funding from Rachadapisek Sompote Endowment Fund, Chulalongkorn University.