งานทางเลือกการพัฒนา

              หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองฯ ภายใต้โครงการนำร่องอันดามันได้ศึกษาเปรียบเทียบ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในบริบทของชุมชนพื้นเมืองที่อยู่กับป่าและทะเลโดยเน้นที่การศึกษาด้านนิเวศวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอแกน โดยใช้กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และศึกษาความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย