มารู้จักเรา-เด็กเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย

มารู้จักเรา-เด็กเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย เด็กชาวเล ทั้งกลุ่มมอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย  เป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินของเรามานานแต่เราไม่ค่อยได้รับรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีชีวิตเช่นใด วิถีชีวิตของเด็กเหล่านี้มีเรื่องของบ้านครอบครัวเครือญาติ การทำมาหากิน การทำอาหาร ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือ นิทาน การละเล่น ฯลฯ เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ แต่สิ่งแวดล้อม ภาษา วัฒนธรรม รูปแบบและลีลาชีวิตต่างกัน  การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนการเปิดโลกให้เราได้เห็นได้ฟังเรื่องราวที่มีมิติความสัมพันธ์กับธรรมชาติและผู้คนที่แตกต่างหลากหลายและทำให้เราได้หวนกลับมามองถึงวิถีชีวิตประจำวันรวมทั้งมุมมองต่อโลกและผู้คนของเราด้วย

นฤมล อรุโณทัย และคณะ. 2559. มารู้จักเรา-เด็กเล มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย. โครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.

ดาวน์โหลดเอกสาร

* หากสนใจอ่านฉบับเต็มสามารถติดต่อได้ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-2187366 *