ชุมชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา (2558)

นฤมล อรุโณทัย และพลาเดช ณ ป้อมเพชร. 2558. ประวัติชุมชนและเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา. ชุมชนมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ โครงการนำร่องอันดามันและหน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร