ประวัติ จุดสนใจ เส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรม ชุมชนอูรักลาโว้ย เกาะจำ กระบี่ (2558)

พลาเดช ณ ป้อมเพชร, นฤมล อรุโณทัย, อุษา โคตรศรีเพชร และะรัชดาภรณ พัฒนศิริมงคล. 2558. ประวัติชุมชนและเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรมอูรักลาโว้ย บ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่. ชุมชนบ้านเกาะจำ โครงการนำร่องอันดามันและหน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา (สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร