ประวัติชุมชนชาวเลเกาะลันตาและเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรม โต๊ะบาหลิว-เกาะสน-บ่อแหน

นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร,  อุษา โคตรศรีเพชร และกิ่งแก้ว บัวเพชร. 2558. ประวัติชุมชนชาวเลเกาะลันตาและเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรมโต๊ะบาหลิว-เกาะสน-บ่อแหน. ชุมชนอูรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โครงการนำร่องอันดามันและหน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา (สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)) กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร