แผนที่แสดงนามสถานภาษามอแกน บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ชาวมอแกนมีนามสถานถึง 139 ชื่อ ซึ่งแต่ละชื่อนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายและประวัติความเป็นมา หมู่เกาะสุรินทร์ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองเท่านั้น หากแต่ระบบนิเวศน์ที่แวดล้อมก็ล้วนมีความสำคัญ การเรียกชื่อเป็นภาษามอแกน ทำให้เราได้รู้จักประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความผูกพันที่มอแกนมีต่อพื้นที่บริเวณต่างๆ รอบเกาะ ซึ่งเป็นทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า สัตว์ทะเล พืชพันธุ์  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงบุคคลสำคัญในอดีต การใช้และเรียกชื่อเป็นภาษามอแกน เป็นการแสดงถึงความเคารพและให้เกียรติกับผู้คนและสถานที่ ที่สมควรได้รับการเรียกขานสืบต่อไป

นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์. 2549. แผนที่แสดงนามสถานภาษามอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา.  (โปสเตอร์). โครงการนำร่องอันดามัน กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.