แหล่งทรัพยากรชายฝั่งชาวเลบริเวณอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

“แหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวกุ้ง ภูเก็ต” จัดทำภายใต้โครงการประเมินสภาพระบบนิเวศแห่งชาติ (Thailand National Ecosystem Assessment)