แหล่งทรัพยากรายฝั่งทะเลหาดท่าหลา จังหวัดภูเก็ต

“แหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณหาดท่าหลา ป่าคลอก ภูเก็ต” จัดทำภายใต้โครงการประเมินสภาพระบบนิเวศแห่งชาติ (Thailand National Ecosystem Assessment)