มอแกนดูงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรมพี่น้องมอแกนเรียนรู้ดูงาน ครั้งที่ 2
บ้านทับตะวัน บ้านน้ำเค็ม บ้านทุ่งหว้า บ้านทับปลา จังหวัดพังงา และบ้านราไวย์
บ้านท่าฉัตรไชย บ้านหินลูกเดียว จังหวัดภูเก็ต วันที่ 18-23 ธันวาคม 2550

โครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. กิจกรรมพี่น้องมอแกนเรียนรู้ดูงาน ครั้งที่ 2 บ้านทับตะวัน บ้านน้ำเค็ม บ้านทุ่งหว้า บ้านทับปลา จังหวัดพังงา และบ้านราไวย์ บ้านท่าฉัตรไชย บ้านหินลูกเดียว จังหวัดภูเก็ต. รายงานกิจกรรม. 18-23 ธันวาคม 2550. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร