รวมญาติชาวเล ครั้งที่ 7

งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 7
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต

นฤมล อรุโณทัย,  พลาเดช ณ ป้อมเพชร,  อุษา โคตรศรีเพชร, กิ่งแก้ว บัวเพชร  และรัชดาภรณ์ พัฒนศิริมงคล. 2559. งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ “พัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 . เอกสารประกอบงาน . หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา โครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิชุมชนไท  และมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า (สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)) กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร