สรุปงานเสวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์ “NO WORD FOR WORRY”

โครงการนำร่องอันดามัน และมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558. งานเสวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์ “No word for worry” มอแกน…ชีวิตที่ไม่มีคำว่ากังวล.  รายงานการเสวนาวิชาการ ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 25 มีนาคม 2558. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   

ดาวน์โหลดเอกสาร