ความรู้พื้นบ้านกับการสร้างเรือมอแกน

เรือมอแกน หรือ ก่าบางกอมัน (เรือไม้ระกำ) เป็นสิ่งสะท้อนภาพวิถีชีวิตในอดีตสมัยที่มอแกนเดินทางเร่ร่อนหากินกับท้องทะเล ก่าบางมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความหมาย   ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ความผูกพันระหว่างชาวมอแกนกับเรือแบบดั้งเดิมลดลงเพราะการหันไปใช้เรือหัวโทง ความรู้ที่สั่งสมมารวมทั้งความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรือและการสร้างเรือจึงค่อยๆ สูญหายไปด้วย   หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงเรือก่าบาง  ส่วนต่างๆ ของเรือ การเลือกไม้ในการทำเรือ ขั้นตอนในการสร้างเรือ และความเชื่อที่เกี่ยวกับการสร้างเรือ

พลาเดช ณ ป้อมเพชร  นฤมล อรุโณทัย และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์.  2549. ความรู้พื้นบ้านกับการสร้างเรือมอแกน.โครงการนำร่องอันดามัน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร