โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องพิจารณาดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม สำหรับชุมชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนในพื้นที่อนุรักษ์ ควรได้รับการส่งเสริมวิถีอนุรักษ์ที่มีมาในอดีตและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมไปพร้อมๆ กัน  หลังเหตุการณ์สึนามิ เกิดโครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอันดามัน (SAMPAN) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร The French Global Environment Facility (FFEM -Fonds Français pour l’Environnement Mondial)  และ French Agency for Development (AFD – Agence Française de Developpement) รวมทั้งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF – World Wildlife Fund)  จึงเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเหล่านี้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเกิดการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนมอแกนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ใน 5 กิจกรรม คือ การจัดอบรมและฝึกฝนยุวมัคคุเทศก์ การค้นหาและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมหัตถกรรมชาวมอแกน การประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมชุมชน และเสนอแนวทางในการปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะสำหรับตัวแทนชุมชนและเยาวชน โดยการจัดเรียนรู้ดูงาน และร่างแผนชุมชนมอแกน

นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร,  อุษา โคตรศรีเพชร และกิ่งแก้ว บัวเพชร. 2556. โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา. โครงการนำร่องอันดามันและหน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร