การประเมินสถานการณ์ชุมชนชาวเลจากมุมมองของสิทธิเด็กและเยาวชน

การประเมินสถานการณ์ชุมชนชาวเลจากมุมมองของสิทธิเด็กและเยาวชน  เลือกพื้นที่ศึกษา จำนวน 4 ชุมชนที่เผชิญความเสี่ยงในด้านสิทธิเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การไร้รัฐไร้สัญชาติ การศึกษา สุขภาพ อาชีพ การขาดกระบวนการชุมชน และความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สื่อ/ทักษะการอ่านเขียน ฯลฯ ชุมชนที่ศึกษาคือ ชุมชนมอแกนเกาะเหลา จ.ระนอง      ชุมชนมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  จ.พังงา   ชุมชนมอแกลนทุ่งหว้า จ.พังงา ชุมชนอูรักลาโว้ยและมอแกนราไวย์  จ.ภูเก็ต

การเก็บข้อมูลเน้นการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่   ผู้ชายและผู้หญิง    รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน   ทีมวิจัยวิเคราะห์โดยสรุปจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละชุมชน และใช้มุมมองด้านสิทธิเด็กและเพศสภาพเพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการทำงานเสริมสร้างชุมชนและสิทธิเด็กเยาวชน

โครงการนำร่องอันดามัน. 2554. การประเมินสถานการณ์ชุมชนชาวเลจากมุมมองของสิทธิเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร