วิถีชีวิตมอแกน

หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 4 ส่วนส่วนแรกเป็นการแนะนำชาวเลในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมอแกน ในมิติของวิถีชีวิตและฤดูกาล พิธีกรรม โครงสร้างทางสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที่สอง นำเสนอความรู้พื้นบ้านของชาวมอแกนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าและทะเล ชื่อเรียกลักษณะและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาและขั้นตอนในการสร้างเรือ

ส่วนที่สาม นำเสนอคำตอบต่อ 10 คำถามยอดฮิตที่เกี่ยวกับมอแกน

ส่วนที่สี่ เป็นข้อเสนอแนะต่อแผนชุมชนที่คำนึงถึงวิถีชีวิตชาวมอแกนและศักยภาพชุมชน

นฤมล อรุโณทัย,  พลาเดช ณ ป้อมเพชร,  อรุณ แถวจัตุรัส ฟาเทอร์  และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์. 2549. วิถีชีวิตมอแกน. โครงการนำร่องอันดามัน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร