คลื่นแห่งความยุ่งยากบนเกาะพระทอง

หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการวิจัยในชุมชนชาวเลมอแกลน เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ การทำมาหากิน การถือครองที่ดิน วัฒนธรรม พิธีกรรม การศึกษาเรียนรู้ของชุมชนก่อนที่จะลงมือดำเนินงานฟื้นฟูหลังเหตุภัยพิบัติสึนามิ   เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน   ส่วนแรกเป็นเรื่องประวัติความเป็นมาและวิถีปัจจุบัน  เกาะชาวมอแกลน- พลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์   ประวัติความเป็นมาของชาวมอแกลนจนถึงปัจจุบัน    คำบอกเล่าของชาวมอแกลน กลุ่มชนพม่าที่ท่าแป๊ะโย้ย   แผนภูมิลำดับญาติวงศ์และประวัติความเป็นมา    ส่วนที่สองเป็นเรื่องสิทธิ์ในที่ดิน  การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การใช้ประโยชน์และการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน  ข้าว: จากพื้นที่กายภาพสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรม  และส่วนที่สาม  เป็นเรื่องความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้สำหรับชุมชน ซึ่งมีทั้งเรื่องโรงเรียน ครู ทุนการศึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโรงเรียน  การศึกษานอกระบบ ความรู้พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

โอลิเวียร์ แฟร์รารี, นฤมล หิญชีระนันทน์, กุลทรัพย์ อุดพ้วย และจ๊าค อีวานอฟ. 2549. คลื่นแห่งความยุ่งยากบนเกาะพระทอง. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

ดาวน์โหลดเอกสาร