แบบเรียน ก.ไก่ ฉบับมอแแกน

ก. ไก่ ข. ไข่… เป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้ เราเรียนรู้ภาษาไทย และในฐานะคนในสังคมใหญ่ สิ่งที่เป็นตัวแทนพยัญชนะ (ไก่…ไข่…) นั้นเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่เรารู้จักกันดี (ยกเว้น เฌอ และปฏัก) แต่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างออกไปแล้ว มีหลายอย่างที่ไม่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นระฆัง ฉิ่ง โซ่ ชฎา ฐาน ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ร่างขึ้น เพื่อให้เด็กๆ มอแกนได้เรียนรู้พยัญชนะ และภาษาไทยควบคู่ไปกับการรู้จักไก่ ไข่…และตัวแทนพยัญชนะอื่นๆ ในบริบท ของวัฒนธรรมตนเอง แบบฝึกหัดจะช่วย กระตุ้นให้เด็กๆ มอแกนสนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ในชุมชน และสามารถจะนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ ได้ด้วย

ผู้เขียน : นฤมล อรุโณทัย และประไพพิศ โอฬารวัฒน์

ผู้ให้แนวคิด ผู้แปลและตรวจสอบภาษามอแกน : เจ้า จุรีย์ และสังวาลย์ กล้าทะเล

ผู้วาดภาพประกอบพยัญชนะ (เด็กมอแกนเกาะสุรินทร์) : เนน ชะดู๊ด ตาเทพ เดือน ทิพย์ หมวย ปน วันดี แล้ว ดู่กูน ก่อลาย ซาลีก้า เดน โอเล่ สีปาน เล็ก ดอน โน้ต ปลา บ่าตอย จุ๊ก ป่าเชี่ยว เจ๊ด  เกลียม โล่มุด พง เข้ โชติ

ผู้วาดภาพปก : วิทยา ดวงธิมา
ผู้ออกแบบรูปเล่ม : ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ และอุษา โคตรศรีเพชร
ผู้ประสานงานการพิมพ์ :  ปาริชาต ชิตนุกูล
ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2556 กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จัดพิมพ์โดย : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร