ต้อยติ่ง 5 “ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน?

เอกสารต้อยติ่ง หมายเลข 5 “ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน? เป็นเล่มที่คุณกำลังถืออยู่นี่ไง เมื่ออ่านแล้ว คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับไร่หมุนเวียน ความเข้าใจผิดและกฎระเบียบที่สร้างขึ้นบนความเข้าใจผิดเหล่านั้นอาจจะทำให้ไร่หมุนเวียนในฐานะมรดกของมนุษยชาติค่อยๆ สูญสิ้นไป ในอนาคต เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เราอาจจะนำเอาเทคนิควิธีของไร่หมุนเวียนกลับมาได้ แต่วัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่อยู่กับไร่หมุนเวียนที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยๆ ปีอาจจะไม่สามารถรื้อฟื้นกลับมาได้อีกแล้ว

สกุลรัตน์ ยี่สกุล และนฤมล อรุโณทัย. 2564. เอกสารหมายเลข 5: โครงการต้อยติ่ง “ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน? โครงการนำร่องอันดามัน  หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Focus on the Global South

ดาวน์โหลดเอกสาร