“East Side of Lipe Island in 2005” แผนที่ชุดเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ.

สุพิณ วงศ์บุษราคัม. “East Side of Lipe Island in 2005” แผนที่ชุดเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ. ข้อมูลจากการสำรวจในปี พ.ศ.2548 ภายใต้โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ โดย UNDP, UNESCO, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.