มอแกนดูงาน ครั้งที่ 4

สรุปกิจกรรมพี่น้องมอแกนดูงาน ครั้งที่ 4 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ชุมชนบ้านไร่ใน อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง และชุมชนทุ่งดาบ จังหวัดพังงา

โครงการนำร่องอันดามัน  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555. กิจกรรมพี่น้องมอแกนเรียนรู้ดูงาน ครั้งที่ 4 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา  ชุมชนบ้านไร่ใน  อุทยานแห่งชาติแหลมสน  จังหวัดระนอง และชุมชนทุ่งดาบ จังหวัดพังงา.  รายงานกิจกรรม. 11-13 มีนาคม 2555. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร